Долгови на здравствените установи во Република Македонија

Во периодот од 2011та до 2016та година, вредностите на долговите се во евра